Ugdymo programos


Gamtosauginis ugdymas

Sveikatos stiprinimas

Teikiama pagalba

Darželį lankantys vaikai ir jų šeimos gauna ne tik galimybę saugioje aplinkoje ugdyti savo vaikus. Kiekvienas vaikas auga ir mokosi savo tempu, savo jėgomis. Augdamas vaikas patiria daug iššūkių, išbandymų. Nuo atidaus, palaikančio suaugusiųjų dėmesio vaiko raidai ir brandai priklauso ir sėkmingas raidos etapų įveikimas, sklandus ir sveikas vaiko augimas, vystymasis. Be to, kad vaikai yra ugdomi saugioje, jaukioje aplinkoje, Sedos darželyje vaikų šeimos gali gauti ir reikalingą švietimo pagalbą.

Kas yra švietimo pagalba darželyje?

Sedos darželis jau daug metų teikia ne tik ugdymo, bet ir visapusišką švietimo pagalbą savo ugdytiniams, kuriems tokia pagalba reikalinga. Jeigu vaikui iškyla problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančia mokytoja arba darželio psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge ar logopede. Jeigu kylantiems sunkumams ar problemoms spręsti prireikia ne vieno švietimo pagalbos specialisto, pasitelkiama darželyje veikianti vaiko gerovės komisija (VGK).

Tais atvejais, jei tėvai (globėjai) nerimauja ar turi įtarimų, ar kad jų vaikas gali turėti ugdymosi sunkumų, jie gali prašyti įvertinti vaiko ugdymosi poreikius. Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK). Kai vaiko ugdymosi sunkumų kyla vaiką ugdančiam pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo įvertinti vaiko gebėjimus ir nustatyti ugdymosi sunkumus. Įvertinimo tikslas - nustatyti, kokia pagalba ir kokios švietimo pagalbos paslaugos reikalingos vaikui siekiant sudaryti palankiausias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Vaikui skiriamas specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis arba laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai. Tėvai (globėjai) gali atsisakyti jų vaikui skiriamos švietimo pagalbos ar specialiojo ugdymo pateikę darželio direktoriui prašymą raštu. Toks prašymas turėtų būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Sedos darželyje?

Šiuo metu Sedos darželyje dirba šie švietimo pagalbos specialistai: specialioji pedagogė logopedė, socialinė pedagogė, psichologė. Specialistai dirba su vaikais pagal individualius tvarkaraščius.

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

  • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

Užsiėmimų tvarkaraštis

Pavėžėjimo paslauga

Vaikų pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. Tl-323 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“.