Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Funkcijos:

  • Individualiai dirbti su vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą.
  • Bendradarbiauti su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos kokybę.
  • Palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.