Skelbiama atranka specialiojo pedagogo logopedo pareigoms užimti

06/06/2024

Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo logopedo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • vertinti vaikų kalbos raidą, kalbos vartojimo ir kalbėjimo įgūdžius;

 • nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus;

 • nustatyti sutrikimų pobūdį, individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, parengti vertinimo išvadas, rekomendacijas ugdymui(si);

 • organizuoti ir vesti individualiais, grupines ir pogrupines logopedines pratybas;

 • bendradarbiauti su kitais pedagogais, ugdytinių tėvais ir Pedagogine psichologine tarnyba.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai
Specialiuoju pedagogu logopedu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:

 • yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo, ar logopedo, ar surdopedagogo, ar tiflopedagogo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją;

 • yra išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Sugebėjimai (kompetencijos)

 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

 • vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti;

 • geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

 • gebėjimas naudotis IKT;

 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos koeficientai: 1,0223–1,4358 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1825,21–2563,48 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Darbo sutartis – neterminuota.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – sedosdarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda
 • asmeniškai – Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ buhalterijoje, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka 12:00-13:00).

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 20 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2024 m. rugpjūčio 27 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. +370 443 46338 ir +370 618 65387, el. sedosdarzelis@gmail.com. .