Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

10/06/2024

Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • vertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 • bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

 • konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

 • rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti ir kt.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai
Psichologas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

Sugebėjimai (kompetencijos)

 • gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

 • gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

 • gebėti bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.

Pareigybės lygis – A1.

Pareiginės algos koeficientai: 1,3175–1,723 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais (0,5 pareigybės): 1176,13–1538,12 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 18 val.
Darbo sutartis – neterminuota.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – sedosdarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda
 • asmeniškai – Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ buhalterijoje, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka 12:00-13:00).

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 20 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2024 m. rugpjūčio 27 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. +370 443 46338 ir +370 618 65387, el. sedosdarzelis@gmail.com. .